Du är nu vid innehållet

Svar på HMA-analysen

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium. Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

Svar på HMA-analysen

Labbrapporten

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov som bara visar status just den sekund du tar provet, och ett urinprov som bara mäter vilka och hur mycket mineral som utsöndras just då. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

Analysrapportens två första sidor innehåller diagram som visar värden för respektive mineral och värden för olika förhållanden mineraler sinsemellan. Värden jämförs med ett fastställt referensintervall, som indikeras av de vita fälten i diagrammen. Referensvärdena är fastställda utifrån globala studier gjorda på ”friska” individer och finns i Trace Elements enorma databas.

Näringsmineraler

Vår kropp består till 4 % av mineraler som har många viktiga uppgifter, bland annat att hjälpa till vid biokemiska reaktioner.

I en hårmineralanalys mäts 12 mineraler som är livsnödvändiga för oss. Näringsmineralerna i analysrapporten omfattar Kalcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Kalium (K), Koppar (Cu), Zink (Zn), Fosfor (P), Järn (Fe), Mangan (Mn), Krom (Cr), Selen (Se), Bor (B), Kobolt (Co), Molybden (Mo) och Svavel (S). Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse.

Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till en brist alternativt till ett överskott av mineralen.

Förhållandet mellan näringsmineraler

En hårmineralanalys visar också inbördes förhållanden mellan vissa mineraler.

Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Till exempel kan en felaktig balans mellan kalcium och magnesium göra det svårare att reglera blodsockret.

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse.

Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till rubbningar i olika kroppsfunktioner.

Tungmetaller

I analysen kan du även se belastningen av tungmetaller i kroppen. Tungmetaller är mineraler som inte har någon känd biologisk funktion och som anses giftiga för oss.

Vi blir dagligen exponerade för dessa tungmetaller då de finns naturligt i vår miljö, men även i exempelvis konsumentprodukter. Därför kommer dessa att alltid finnas i våra kroppar i större eller mindre omfattning.

Exempel på skadliga metaller som du kan se i analysen är t.ex. kvicksilver, kadmium och aluminium.

Till skillnad från närings- och tilläggsmineralerna bör samtliga dessa värden inte bara vara inom referensintervallen, utan även vara så låga som möjligt.

Det är viktigt med ett bra närings- och mineralstatus som kan skydda oss från skadlig belastning av tungmetaller. Dessa förhållande kan en skicklig terapeut läsa ut i analysen.

Uppföljning och omanalys

När du har följt terapeutens rekommendationer under en period, kommer ni överens om när det är lämpligt att göra en omanalys.

Syftet med omanalysen är att säkerställa att åtgärderna har resulterat i en bättre mineralbalans.

Omanalysen är utformad på samma sätt som föregående analys, men där är vissa betydelsefulla skillnader.

För det första kommer nya mineralvärden att visas jämte gamla, så att det på ett enkelt sätt går att avläsa förändringarna.

För det andra innehåller rapportdelen också kommentarer kring viktiga förändringar sedan föregående mätning och vilken påverkan dessa har fått på bland annat olika metabola funktioner. Observera att det är normalt att förändringar har skett inom vissa områden men inte inom andra.

Kostförslagen kan också komma att ändras, precis som kosttillskottsrekommendationerna för att säkra en fortsatt effektiv balansering och/eller livsstil.

Låt balanseringen ta sin tid

Tänk på att en balansering tar tid. Många gånger finns en mångårig obalans som ska komma tillrättas med. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det kan ta allt från några månader till flera år att återställa obalanser.

En ommätning är därför viktig, även om man många gånger mår mycket bättre efter bara några månaders balansering.

En balansering tar längre tid om du är stressad under tiden. Allt som stressar kroppen påverkar balanseringen.

Stressande faktorer för kroppen är exempelvis obalanserade kost- och dryckesvanor, för lite/dålig sömn, dåliga sociala relationer och arbetsöverbelastning. Det är upp till dig som klient att följa rekommendationerna från terapeuten.