Du är nu vid innehållet

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2022-06-13

Bakgrund
Alpha Plus AB (556273-2312) samlar in personuppgifter som du anger i samband med att du använder våra tjänster eller handlar på vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär att behandlingen bland annat sker med beaktande av förordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning. I denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter samlas in och varför?
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Det kan till exempel röra sig om namn, e-postadress och bild. Vi samlar in personuppgifter och är därmed personuppgiftsansvarig i följande situationer:

När du kontaktar oss via vår chatt-tjänst och e-post
När du kontaktar oss via vår chatt-tjänst eller via e-post behandlar vi de uppgifter du väljer att lämna i samband med frågan du ställt till oss i syfte att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
E-postadress, namn och telefonnummer Uppgifterna samlas in för att kunna besvara de frågor du ställt oss och kunna komma i kontakt med dig. Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR. E-postmeddelanden lagras i 1 år månader från tidpunkten meddelandet inkom och raderas sedan.

 

Alpha Plus bedömer att vårt och ditt berättigade intresse av att hjälpa dig i ditt ärende hos oss väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter, samt att behandlingen är nödvändig för att kunna uppnå ändamålet.

Vid bearbetning av beställningar och returer
I det fall du gör ett köp hos oss samlar vi in de kontaktuppgifter du anger i samband med beställningen i syfte att kunna fullgöra ditt köpeavtal med oss eller för att kunna fullborda ditt önskemål om retur.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
namn, personnummer och kontouppgifter. För att fullgöra vår bokföringsskyldighet Rättslig förpliktelse (artikel 6 (1) (c) GDPR) enligt bokföringslagen. 7 år samt innevarande kalenderår enligt bokföringslagen
Bostadsadress, namn, telefonnummer, e-postadress,

Personnummer och kontouppgifter.

För att fullgöra det avtal du ingått med oss. Fullgörande av avtal artikel 6 (1) (b) GDPR. 38 månader för att kunna fullgöra returer

 

Nyhetsbrev
I det fall du registrerar dig för våra nyhetsutskick samlar vi in personuppgifter i syfte att kunna förmedla kampanjerbjudanden samt nyheter till dig.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
E-postadress och namn Förmedla marknadsföring av våra produkter som kan vara av intresse för dig. Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR. Så länge du är registrerad för våra nyhetsbrev och 2 månader efter avregistrering.

Alpha Plus bedömer att vårt berättigade intresse av att förmedla information till dig om vår verksamhet och produkter väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter, samt att behandlingen är nödvändig för att kunna uppnå ändamålet.

Anordnande av tävlingar
I det fall du deltar i en av våra tävlingar kommer vi samla in de uppgifter som krävs i syfte att du ska kunna delta i tävlingen samt för att kunna meddela och identifiera dig i det fall du vinner tävlingen.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Namn, e-postadress och telefonnummer För att kunna administrera tävlingen samt meddela deltagaren i tävlingen om denna har vunnit. Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR. Personuppgifterna sparas så länge tävlingen pågår och därefter i 2 månader.

Alpha Plus bedömer att vårt berättigade intresse av att anordna och marknadsföra vår tävling samt ditt berättigade intresse av att delta i tävlingen väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter, samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet.

Interna analyser vid köpmönster
Vi samlar in information om din köphistorik hos oss, dvs. vilka produkter du har köpt hos oss för att kunna ge dig köperbjudanden för relevanta produkter till dig i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
IP-adres För att vi ska kunna sprida information om våra produkter och verksamhet till dig. Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR. Vi sparar dessa uppgifter så länge du har ett kundkonto hos oss. Om du vill att vi ska upphöra med behandlingen kan du avregistrera dig som kund hos oss genom att avsluta ditt kundkonto. Då raderas de uppgifter som inte måste sparas enligt bokföringslagen.

 

Enkätutskick
När du har gjort ett köp hos oss eller väljer att bli medlem hos oss kan vi komma att skicka ut enkätundersökningar till dig där vi samlar in personuppgifter i syfte av att kunna utveckla våra produkter samt förbättra vår verksamhet.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Namn, e-postadress och adress. För att utveckla och förbättra våra produkter och verksamhet.

 

Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR Raderas ett år efter uppgifterna inhämtats.

 

Alpha Plus bedömer att vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och verksamhet väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet.

När du gör vårt behovstest
Alpha Plus samlar in personuppgifter om dig när du gör Behovstestet på vår hemsida. Väljer du att gå igenom hela testet och sedan fylla i att du vill ta del av personliga erbjudanden betyder det att vi samlar in all information som du klickat i när du gjorde testet.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Ålder, e-postadress, kön, information om din allergi, kostpreferenser, hälsa. För att kunna leverera en analysrapport av vilka kosttillskott du är i behov av. Uttryckligt samtycke artikel 9(2)(a) GDPR Personuppgifterna lagras i 2 år.

 

Inhämtning av uppgifter från Skatteverket
Vi kan dela dina personuppgifter till Skatteverket i syfte att ta reda på om du betalar F-skatt eller inte.

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Namn och personnummer samt uppgifter om F-skatt. Att se huruvida vi ska lägga på moms på fakturan eller inte och därmed uppfylla våra skatterättsliga förpliktelser. Rättslig förpliktelse (artikel 6 (1) (c) GDPR) Vi lagrar uppgifterna om din F-skatt under innevarande räkenskapsår (dvs. 1 år).

 

Hur lagras personuppgifterna?
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi har en rättslig grund att behandla uppgifterna, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt givna lagringstider ovan och andra lagstadgade syften. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig.

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Överförs personuppgifterna till andra företag och länder?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring.

Andra företag
Skatteverket – vi överför personnummer och namn.
Reklambyråer i Sverige – vi överför dina kontaktuppgifter.

Andra länder utanför EU/EES
Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting Alpha Plus kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Överföringen mellan oss och dessa tjänster baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

Om du godkänner cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys, så som Facebook-pixeln, kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. Överföringen sker automatiskt när du samtycker till användningen av cookies på vår webbplats. Överföringen sker då baserat på det samtycke du lämnar när du accepterar användningen av cookies. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.

Vilka tredjeländer dina personuppgifter kan komma att överföras till: USA

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Om du önskar utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-post info@alpha-plus.se eller telefon 023-79 28 00.

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorin av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt att återkalla samtycke
Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,

du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,

om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse,

personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att Alpha Plus behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse). En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring, inkluderat profilering.

Rätt att klaga
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kontaktuppgifter

ALPHA PLUS AB
Organisationsnummer: 556273-2312
Roxnäsvägen 6
791 44 Falun
Telefon: 023-79 28 00
E-post: info@alpha-plus.se

Ip adresser sparas i GTM (all spårning) och förmodligen loggar på servern.