Du är nu vid innehållet

Gör en hårmineralanalys via NutriTech

Gör ett test via NutriTech, du hittar en karta med HMA-terapeuter på deras hemsida. Kontakta närmaste HMA-terapeut för beställning av test och provtagning!

Gör en hårmineralanalys via NutriTech

Vad är en hårmineralanalys

En hårmineralanalys (HMA) är en värdefull hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion: en hårmineralanalys ger en tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen och en hårmineralanalys kan hjälpa dig förstå vilka näringsämnen du behöver.

Fördelar med en hårmineralanalys

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen. Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild. I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

Gör ett test via NutriTech

Alla människor är olika

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk. Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Provtagning och analysrapport

En provtagning går till så att man klipper några strån från bakre delen av ditt huvud. Då vi tar på flera ställen är det inget som kommer att synas. Provsvaret får du inom fyra veckor samt förslag på hur du t.ex. förändra kosten och inta kosttillskott för att må bättre och förebygga sjukdom.

Det utförliga svaret ger även råd om hur du kan minska din eventuella belastning av toxiner. Resultatet från analysen ger dig en bild av kroppens invärtes miljö samt ger råd om kost och skräddarsytt kosttillskottsprogram. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

Hitta en HMA-terapuet via NutriTech

Själva analysen utförs av Trace Elements i USA, https://www.traceelements.com

Kan man använda annat än huvudhår för analysen?

För den som inte har huvudhår alternativt inte vill ta sitt hårmineralanalysprov från huvudhåret, går det att använda annat kroppshår (hår från armhålor, pubishår, hår från bröstkorgen) alternativt naglar.

Vid användandet av andra vävnader än huvudhår måste man vara medveten om att det ger ett annat provresultat eftersom det växer mycket långsammare samt att fysiologin skiljer sig åt mellan vävnaderna. Vid en omanalys är det viktigt att använda samma typ av vävnad som vid föregående provtagningstillfälle. Detta för att kunna jämföra de olika provresultaten.

Rekommendationen är att använda hår från huvudet för en hårmineralanalys. Används hår från andra ställen på kroppen måste detta anges i analysen.

När rekommenderas det inte att göra en analys?

För ett få fram ett tillförlitligt hårmineralanalysresultat ska håret som används till hårprovet vara obehandlat. Det innebär att håret inte ska vara permanentat, färgat eller blekt. Dessa behandlingar påverkar nämligen vissa mineralmängder även om dom inte innehåller rena mineraler i sig. Avvakta i dessa fall 6 till 8 veckor för att få en ny utväxt.

Medicinska schampon, exempelvis mjällschampo, innehåller många gånger zink och/eller selen. Populära produkter som saltvattenspray innehåller natrium. För att vara på den säkra sidan använd inte dessa produkter på cirka 2 veckor innan provtagningstillfället för din hårmineralsanalys.

Saxen som används vid provtagningen ska vara av rent och gjort av höggradigt rostfritt stål.

När är det rekommenderat att göra en analys?

Oavsett om man är frisk eller sjuk, mår bra eller dåligt kan man få mer insikter kring sin egen hälsa genom att göra en hårmineralanalys. Näring och dess betydelse för hälsan blir allt viktigare och viktigare för att förebygga ohälsa, men även för att optimera sitt välmående.

Vi rekommenderar att göra en hårmineralanalys främst till personer som:

  • mår dåligt utan att finna orsaken till detta
  • utsätter sig själv för mycket stress i olika former
  • har en obalanserad kosthållning
  • använder sig av kosttillskott

misstänker en belastning i form av tungmetaller, exempelvis kvicksilver

Måste man vara sjuk eller känna sig dålig för att göra en håranalys?

Många människor som gör en håranalys är sjuka, och deras läkare/tera­peut letar på olika sätt orsakerna till deras problem, men man behöver inte ha en dålig hälsa för att använda detta effektiva verktyg.

Många använder även detta test för att förebygga eventuella problem och/eller för att kontrollera halter av eventuella toxiska metaller eller bara för att kunna finjustera sitt kost- och närings­intag.

Håranalyser genomförs rutinmässigt på professionella idrottsutövare som pressar sina kroppar till det yttersta, såväl som högt uppsatta tjänste­män, berömda sångare och skådespelare vars karriärer är beroende av ett fysiskt välmående. Håranalys används i stor utsträckning av människor i alla åldrar, på alla fysiska nivåer.

Hur är det med hårmineralanalys och tungmetaller?

Hårmineralanalys har länge varit accepterat som ett rutintest för att upptäcka förekomsten av toxiska metaller och miljömässig nedsmutsning samt när det gäller att hitta sjukdomsorsaker. Metoden har använts i stor utsträckning i studier rörande näring hos människor och djur.

I över 30 år har nutritionister, dietister och läkare, som är måna om sina patienters näringsmässiga status, införlivat hårmineralanalyser i sitt arbete som ett utvärderings- och undersökningsverktyg. De har påverkats av den omfattande mängd forskning som visar sambandet mellan näring och sjukdom.

Med ett korrekt taget hårprov har hårmineralanalys visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt verktyg vid kontroll av toxisk metall­exponering såväl som en bra indikator på näringsämnenas inbördes förhållande samt näringsstatusen. Vetenskapliga studier fastslår att hår är en lämplig vävnad att använda till att mäta eventuell tungmetallsbe­lastning i kroppen.

Vilka olikheter gäller mellan mineralnivåerna i håranalys respektive blodprov?

Mineraler som cirkulerar i blodet står under en mycket annorlunda ho­meostatisk kontroll än mineraler i de olika kroppsvävnaderna. De måste upprätthållas inom snäva gränser i blodet. Detta åstadkoms även när intaget av ett näringsämne via kosten är mycket stort eller väldigt litet och detta uppnås på flera olika sätt. Ett stort mineralintag kompenseras av kroppen genom att den avlägsnar eller eliminera detta mineral så fort som möjligt.

Om mineralen inte elimineras lagras det i vävnaderna. Om ett intag av ett ämne däremot är mycket lågt hämtar kroppen ämnet från lagringsdepåerna i kroppen för att balansera nivån i blodet. När väl lagringsnivån hos ett mineralämne är starkt förbrukat kommer blodet att uppvisa en brist. Även andra faktorer påverkar mineralnivån i blodet, exempelvis stress, inflammation, andra sjukdomstillstånd och medi­ciner. Mineralnivåerna i blodet kommer inte alltid att överensstämma med nivåerna i vävnaderna eftersom mineralnivåerna i blodet vanligtvis upprätthålls på vävnadernas bekostnad.

Kan urin eller blodprov berätta lika mycket som en håranalys?

Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtag­ningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod och inte bara vad du åt under den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.

Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i krop­pen. Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod. Men visst kan olika typer av analyser komplettera varandra.

Påverkas resultatet av hårfärgningsmedel etc?

Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exem­pelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen. Men det är endast dessa enstaka mineraler som påverkas. Alla andra mineraler som testas ger giltiga resultat. Med våra omfattande möjligheter att tyda och jämföra testresultat kan dessa effekter kringgås. Men vi rekommenderar ändå att hårprovet tas i helt obehandlat tillstånd. När man tar en hårmineralanalys, använder man sig av håret närmast skallbenet. Har man färgat hår och vill göra en analys, kan det vara en god idé att vänta tills man har en utväxt med ofärgat hår.

Kan vitaminbehovet utvärderas med hjälp av en hårmineralanalys?

Mineraler påverkar inte bara varandra utan även vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter. De påverkar var och en av dessa faktorer, och dessa i sin tur påverkar mineralstatusen. Mineraler aktiverar enzymer, och vitaminer är synergister till mineraler i form av co-enzymer. Därför är det mycket ovanligt att en mineralobalans skulle kunna utvecklas utan att man samtidigt får en störning hos synergistiska vitaminer.

På samma sätt skulle det vara sällsynt med en störning i utnyttjandet av eller i aktiviteten hos ett vitamin utan att en synergistiskt mineral också påverkades. Brist på D-vitamin är ett sådant exempel. D-vitamin har ett nära samband med mineralerna kalcium, magnesium och fosfor. Ett an­tal symtomkomplex uppstår vid D-vitaminbrist, alla relaterade till en brist eller obalans mellan mineralerna kalcium, fosfor och magnesium.

Här följer även några andra exempel; C-vitamin påverkar järnupptaget och minskar kopparretention. Bor och järn påverkar statusen hos vitamin B2. Vitamin B2 påverkar relationen mellan kalcium och magnesium.

Vad kostar det att göra en analys?

Priset för att göra en hårmineralanalys varierar från klinik till klinik. Detta beror på att det är stora variationer på vad som ingår hos de olika klinikerna. Det kan till exempel skilja i hur mycket tid du får i genomgång av ditt analyssvar och uppföljning. Ett prisspann på att göra en hårmineralanalys kan vara från ca 1 600 kr till 2 900 kr.

Kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

När det gäller att ta reda på vilken typ av näring och föda kroppen behöver är hårmineralanalysen ett värdefullt redskap för att skapa bättre hälsa. Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa.

Håranalysen är en praktisk och enkel metod för att kontrollera mineral­balansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott av mineraler, vitaminer och andra spårämnen som behövs för att balansera upp sin kropps näringsstatus utifrån analysen. Den ger också information om vilka näringsämnen som bör undvikas för tillfället.

Vi är unika vilket innebär att det som näringsmässigt bra för en männ­iska kanske inte är bra för en annan. Den personliga analysrapporten är utformad så att den hjälper till att tillsammans med läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram.

Är resultatet av analysen tillförlitligt?

Om hårprovet tas på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt. Ett ytterst sofistikerat instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattan­de kvalitetskontroll.

På TEI är man specialiserade på hårmineralanalyser och analyserar över 50 000 prover per år. På TEI ägnas all uppmärksamhet åt att säkerställa exaktheten hos de resultat man får fram med korrekthet.

Vad är egentligen en hårmineralanalys?

Vårt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Resultatet från en hårmineralanalys ger en bild av kroppens invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor del av metabolismens olika händelser tydas. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

Efter mer än 1 miljon håranalyser har Trace Elements, Inc (TEI) skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport.