Du är nu vid innehållet

Säkra produkter

Säkra och trygga produkter är en självklarhet. EU:s politik för säkra livsmedel omfattar hela kedjan från jord till bord, och den europeiska och svenska lagstiftningen slår fast att livsmedel som säljs och produceras ska vara säkra och presenteras så att konsumenten inte vilseleds.

Kosttillskott är livsmedel och omfattas av både de generella regler som gäller för livsmedel, och av mer specifika regler och föreskrifter som gäller för kosttillskott.

Vi som kosttillskotts-/livsmedelstillverkare och distributör är ålagd att följa de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för kosttillskott och livsmedel.

Säkra produkter

De lagar och föreskrifter som styr tillverkning, hantering och försäljning av kosttillskott omfattar elva EU-förordningar, tre ytterligare EU-beslut, Livsmedelsverkets föreskrifter samt lagar och förordningar från sju andra myndigheter och organisationer.

Den lagstiftning som särskilt reglerar kosttillskott är främst: 

 • Förordning 1170/2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott.
 • Förordning 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott.

På Livsmedelsverket Kontrolwiki hittar du mer information om kosttillskott och den lagstiftning som styr vad kosttillskott är, vad de får innehålla och hur de får marknadsföras och säljas.

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete innefattar:

 • Regelbundna leverantörsbesök, bedömning av både nya och befintliga leverantörer
 • Råvaru- och produktbeskrivningar, märkning och spårbarhet
 • Lagring och transport
 • Dokumentation
 • HACCP-system vid hantering/produktion

Vårt HACCP-system inkluderar beskrivning av produkter och ingående råvaror, identifiera avsedd användning, beskrivning av tillverkning, identifiering av faror, farobedömning, förebyggande/styrande åtgärder, kritiska styrpunkter och gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder, validering och verifiering samt utvärdering och uppdatering av HACCP.

HACCP-principerna handlar i korthet om att:

 • identifiera faror,
 • identifiera punkter där faran kan styras,
 • fastställa kritiska gränsvärden för dessa punkter,
 • övervaka gränsvärdena,
 • fastställa vad som ska göras vid avsteg från gränsvärdet,
 • se till resultatet blir som avsett och att övervakning och korrigering sker som avsett, och
 • se till att använda lämplig dokumentation och journalföring.

Detta görs löpande, dels internt, dels externt i samråd och samarbete med våra tillverkare och leverantörer.

Läs mer om HACCP-principerna på Livsmedelsverkets hemsida.