Du är nu vid innehållet

Vad är funktionsmedicin?

I Sverige har vi en lång tradition av skolmedicin. Alternativa behandlingsformer är ofta inte integrerade med den traditionella läkarvården i Sverige, medan det exempelvis är mer vanligt i länder som Tyskland, Österrike, Schweiz, Indien och USA. Där är det mer vanligt att en läkare antingen själv besitter kunskaper, eller remitterar en patient till en nutritionist, näringsterapeut, homeopat, osteopat, naprapat, tandläkare e t c.

Vad är funktionsmedicin?

Lång tradition av skolmedicin

Olika länder arbetar med sjukvård och friskvård på olika sätt. Detta blir tydligt när vi träffar kollegor inom näringsmedicin och läkaryrket från olika delar av världen.

I USA finns det till exempel psykiatriker som arbetar med att se till att patienterna har en fullgod näringsstatus när det gäller vitaminer och mineraler, och att patienterna äter ”rätt” typ av kost för läkning av deras symptom. Hjärnan ses inte som en skild isolerad ö från kroppen, utan som helt integrerad med resten av vår kropp. I vissa fall kan en psykiatriker också göra ett gentest för att se om det finns genavvikelser. Om en patient till exempel har en avvikelse i MTHFR-genen (metyleringsgenen), så behöver denna patient intag av lämplig näring för att kunna bli frisk. MTHFR-genen och lämpligt näringsintag är kopplat till den mentala hälsan.

Ett annat exempel är också hur funktionsmedicinen kan se på diagnosen depression. En funktionsmedicinsk läkare i USA , som arbetar med ett integrerat tänk kring funktionsmedicin, skulle kunna adressera depression på olika sätt innan man enbart förskriver SSRI-läkemedel. Depression säger egentligen ingenting om vad som är orsaken till patientens problem, det är ingen sjukdom i sig utan beror på skilda saker.

Depression kan ha så många orsaker:

 • till exempel att man äter någonting som man inte tål: det kan vara en autoimmun reaktion från gluten som kan påverka hjärnan om man är känslig för gluten.
 • det kan vara ett känslomässigt trauma som behöver bearbetas.
 • det kan bero på brist på vitamin B12 – (kanske beroende på att patienten ätit protonpumpshämmande läkemedel under många år).
 • det kan bero på D-vitaminbrist – (kanske bor patienten i ett solfattigt land).
 • det kan bero på att man har en inflammation i tarmen efter att ha ätit för mycket antibiotika som har dödat de viktiga tarmbakterierna. Bakterierna påverkar vårt välmående och vårt immunförsvar i allra högsta grad.
 • det kan bero på att du inte har fått i dig tillräckligt med omega-3-fettsyror (patienten kanske aldrig äter fisk eller väldigt sällan fisk).
 • det kan vara ett tecken på insulinresistens (patienten äter för mycket socker och snabba kolhydrater).

Alla dessa exempel kräver olika behandlingsplaner och olika strategier. Depression är alltså inte en sjukdom utan kan ha sin grund i mängder av olika orsaker.

Vad är funktionsmedicin?

Ovanstående är ett tänk som vi kan kalla integrerad medicin eller funktionsmedicin, där man ser kroppen som en helhet – ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och processer som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik.

Funktionsmedicin är en individ- och systemorienterad medicinmodell som stärker patienter och professionella att i samarbete och med gemensamt engagemang uppnå högsta möjliga hälsa, genom att adressera underliggande orsaker till sjukdom.

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad disciplin för att utvärdera, behandla och förebygga sjukdom samt befrämja hälsa genom att integrera och fokusera på den unika biokemiska aspekten av varje person.

Genom att skifta fokus från en sjukdomsorienterad medicinmodell till en mer patientorienterad medicinmodell adresserar funktionsmedicin hela personen och inte bara isolerade symptom. Detta för att förbättra fysiologisk, känslomässig, kognitiv och psykologisk funktion med ett helhetsperspektiv.

Professionella inom funktionsmedicin spenderar tid med sina patienter, lyssnar på deras historia och tittar på interaktioner bland genetiska, miljömässiga och livsstilsbetingade faktorer som kan påverka långsiktig hälsa och kronisk, komplex sjukdom. Det kan inkludera utvärdering av det genetiska arvet, viktiga händelser under uppväxten, trauman, systembiologi, epigenetiska faktorer som livsstil, kronisk stress, förekomsten av miljötoxiner och mikrober, samt kroppssystem och biokemi i obalans.

Funktionsmedicin innefattar ett systembiologiskt tillvägagångssätt för att förebygga och ta hand om kronisk sjukdom genom terapier med fokus på näringsmässiga, livsstilsbetingade, motion, miljömässiga, strukturella, kognitiva, känslomässiga och farmaceutiska behov för att möta patientens individuella behov.

Funktionsmedicinens huvudpunkter

 • Förståelse för individens biokemiska individualitet, baserad på unika genetiska och miljömässiga förutsättningar: alla är biokemiskt unika och funktionsmedicin eftersträvar att behandla hela individen och inte enbart sjukdomen. Vi har en genetisk och epigenetisk individualitet som ger specifika och unika förutsättningar, bakgrund, känslighet för miljöpåverkan, näringstillstånd, kroppsfunktioner, inre biokemi, personlighet med mera.
 • Medvetenhet om de fakta och bevis som stödjer ett patientcentrerat (och inte ett sjukdomscentrerat) tillvägagångssätt till behandling. Patienten i fokus innebär att behandla individen, inte sjukdomen.
 • Förståelse för och att möjliggöra kopplingar mellan inre, fysiologiska faktorer, samt en dynamisk balans mellan den inre och yttre fysiska kroppen, sinne och ande.
 • Identifiering av hälsa som en positiv vitalitet, och inte bara frånvaron av sjukdom.
 • Betona de faktorer som uppmuntrar bättre hälsa och vitalitet.
 • Stödja organreserven för att förstärka livskvaliteten och hälsospannet, och inte bara livslängden, hos varje individ. Detta genom att först hitta sviktande organ- och systemfunktioner i god tid, och sedan bygga upp dessa nedsatta funktioner. Detta görs bland annat med hjälp av funktionsanalyser. Funktionsanalyser kan hitta tidiga obalanser i kroppens olika organsystem, och genom att hitta funktionsstörningar på ett tidigt stadium kan sjukdom i senare skede förebyggas.
 • Fokus på långsiktig och långvarig hälsa, att återställa kroppens normala och optimala funktioner för att uppnå ett tillstånd av bästa möjliga hälsa – ett positivt tillstånd av vitalitet och livsglädje.
 • Möjliggöra att professionella kliniker kan praktisera en proaktiv, förebyggande och personorienterad medicin samtidigt som den stärker patienten att ta en aktiv roll i sin egen hälsa.

Livsstil är grunden för god hälsa

Din livsstil kan omvandla hälsa till sjukdom, eller sjukdom till hälsa. Funktionsmedicin ser personens livsstil som grunden för en god hälsa, och att livsstilsförändringar utgör grunden för bättre hälsa.

Funktionsmedicinsk behandling innefattar personanpassade livsstils-, närings- och kostråd till individen, och inte till sjukdomen. En normal behandlingsplan betonar kost- och livsstilsförbättringar som grundläggande för ett bättre hälsotillstånd. Sedan kan man komplettera detta med  skolmedicinska eller komplementära behandlingar.

På detta sätt kan funktionsmedicin stödja det unika uttrycket av hälsa och vitalitet hos varje individ.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.