Du är nu vid innehållet

Funktionsmedicinsk expert förklarar: Därför tror vi att probiotika kan hjälpa barn med autism

Symtom från mag-tarmkanalen är vanliga hos barn med diagnoser i autismspektrakt. Eftersom probiotika tidigare visat sig kunnat ge bättre immunförsvar i tarmen och en normaliserad tarmflora ville Dr. Michael Ash, ledande funktionsmedicinsk expert på området, och de andra medförfattarna till en artikel i ämnet ta reda på vilka möjligheter som kan finnas med probiotikatillskott för barnens tarmhälsa, humör och beteende.

Funktionsmedicinsk expert förklarar: Därför tror vi att probiotika kan hjälpa barn med autism

Studier har visat att de autistiska barnens immunförsvar i tarmen är aktiverat och de har ofta en förändrad tarmflora. I samband med mag-tarmproblemen har också forskarna sett förändringar i beteende som ökad irritation, utbrott av ilska, aggressivt beteende och sömnproblem. I mindre studier har man sett att när barnen fått kortvariga antibiotikakurer som slår ut bakteriestammar som producerar toxiner, har problemen med humöret förbättrats.

Mag-tarmhälsa hos barn med autism

En stor del av alla barn med autism har symtom från mag-tarmkanalen. Exakt hur många vet man inte, siffran varierar i olika studier mellan 9 och 30 procent. Det är tydligt att det är många barn med autism också har problem med maghälsan och författarna till studien menar att de ofta underskattas. Graden av hur svåra symtomen från mage-tarm är, har i studier kunnat kopplas ihop med graden av autistiska symtom. Man har kunnat se att symtom på områdena kognitivt/sensoriskt och fysiskt/beteendemässigt var för sig var länkade till hur svåra mag-tarmproblemen var. Det är också vanligare med ökad genomsläpplighet i tarmen än hos andra barn.

Hos barn med autism liknar mag-tarmproblemen mycket de som finns hos personer med Irritable Bowel Disease (IBS). Därför finns hopp om att probiotika ska kunna hjälpa autistiska barn, precis som det visat sig göra för personer med IBS.

Skillnader i tarmflora
Tarmfloran hos autistiska barn är annorlunda jämfört med andra barn. Till exempel har forskare kunnat mäta upp till 10 gånger mer bakterier av Clostidium-arterna. Däremot har studier som gjorts inte ännu kunnat koppla ihop den här förekomsten av Clostridium med graden av autistiska symtom. Eftersom man vet att Clostridium kan producera toxiner är det här ett intressant område att undersöka. Det finns stammar av probiotika som i andra studier visat sig kunna minska förkomsten av Clostridium-arter så Dr. Michael Ash och hans kollegor tror att probiotika skulle kunna vara en hjälp för barn med autism.

Immunförsvaret i tarmens slemhinna
Forskare har tittat på skillnader i tarmens slemhinna och vilken typ av immunceller som är närvarande. Då har de kunnat se en liten, men viktig ökning av antalet immunceller – varav många är av inflammatorisk karaktär. Bilden av förändringarna liknar inte den som man brukar se i sjukdomar som Chron’s, Ulcerös Kolit eller celiaki (glutenintolerans). Genom att mäta tecken på inflammation i avföringen kunde forskarna inte hitta någon länk mellan inflammation i tarmen och hur svår autismen var.

Försämrad reglering av immunförsvaret
Barn med autism har sedan tidigare visat sig ha onormala proportioner av olika T-celler, något som påverkar hur deras immunförsvar fungerar. Dessutom är det skillnader i andra immunceller som ökade monocyter och minskade lymfoctyter. Antikroppar mot strukturer av hjärnan och andra delar av nervsystemet samt en ändrad reglering av kväveoxidsystemet är andra exempel på vad studier har visat. En stor del av immunförsvaret finns som bekant i tarmen (70 procent ungefär). Där regleras immuncellerna innan de vandrar vidare ut i kroppen. Eftersom man sett att probiotika kan reglera vårt immunsystem, tänker Dr. Ash och hans kollegor att det finns en möjlighet att genom att man ändrar tarmfloran hos autistiska barn med probiotika även kan påverka deras immunförsvar till det bättre.

Autism är en komplex sjukdom med både genetiska och miljömässiga komponenter. Dr Ash med kollegor sammanfattar att de ser möjligheter att hjälpa barn med autism genom probiotika. Det finns ett stort behov av välkontrollerade studier med tillräckligt stora grupper av individer för att kunna få ett säkert svar. De pekar särskilt ut hur viktigt det är att välja bakteriestammar att studera eftersom det är så stora skillnader i vilka effekter man får av olika stammar.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.