Du är nu vid innehållet

Funktionsmedicin – med din livsstil i fokus

Din livsstil kan omvandla hälsa till sjukdom, eller sjukdom till hälsa. Funktionsmedicin ser personens livsstil som grunden för en god hälsa, och att livsstilsförändringar utgör grunden för bättre hälsa. Funktionsmedicin identifierar också hur och varför en kronisk sjukdom uppstår, och återställer hälsa genom att behandla varje individs bakomliggande orsaker till sin diagnos.

Funktionsmedicin – med din livsstil i fokus

Den funktionsmedicinska modellen är ett individanpassat, patientcentrerat och forskningsbaserat förhållningssätt som möjliggör att patient och kliniker samarbetar för att rätta till de bakomliggande orsakerna till sjukdom och för att främja optimal hälsa. Den utvärderar, behandlar och förebygger sjukdom samt befrämjar hälsa genom att integrera och fokusera på den unika biokemiska aspekten av varje person.

Funktionsmedicin ser kroppen som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och system som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik. Det krävs en djup förståelse för varje patients unika genetik, biokemi och livsstilsfaktorer för att med den informationen kunna skapa en personanpassad behandlingsplan som leder till tillfrisknande.

Genom att behandla bakomliggande orsaker snarare än symtom, så riktar man sig mot att identifiera komplexiteten av kroniska sjukdomar och tillstånd. Man finner då att en diagnos kan ha många olika bidragande orsaker, liksom en orsak kan ge många olika symtom. På det sättet siktar den funktionsmedicinska behandlingen på den specifika sjukdomsyttringen hos varje enskild individ. Hur varje enskild orsak manifesterar sig beror på individens gener, miljö och livsstil. Det är bara genom att behandlingen hanterar de rätta grundorsakerna som förbättringarna i hälsan blir varaktiga. Detta till skillnad från att symtombehandla.

Funktionsmedicinens huvudfaktorer

 • Individens biokemiska individualitet: Förståelse för individens biokemiska individualitet, baserad på unika genetiska och miljömässiga förutsättningar: alla är biokemiskt unika och funktionsmedicin eftersträvar att behandla hela individen och inte enbart sjukdomen. Du har en genetisk och epigenetisk individualitet som ger specifika och unika förutsättningar, bakgrund, känslighet för miljöpåverkan, näringstillstånd, kroppsfunktioner, inre biokemi, personlighet med mera.
 • Patientcentrerad behandling: Medvetenhet om de fakta och bevis som stödjer ett patientcentrerat (och inte ett sjukdomscentrerat) tillvägagångssätt till behandling. Patienten i fokus innebär att behandla individen, inte sjukdomen.
 • Kopplingar till och dynamisk balans mellan den yttre och den inre kroppen: Förståelse för och att möjliggöra kopplingar mellan inre, fysiologiska faktorer, samt en dynamisk balans mellan den inre och yttre fysiska kroppen, sinne och ande.
 • Hälsa är positiv vitalitet – Uppmuntra bättre hälsa och vitalitet: Identifiering av hälsa som en positiv vitalitet, och inte bara frånvaron av sjukdom. Betona de faktorer som uppmuntrar bättre hälsa och vitalitet.
 • Stöd organreserven: Stödja organreserven för att förstärka livskvaliteten, livsstilen och hälsospannet, och inte bara livslängden, hos varje individ. Detta genom att först hitta sviktande organ- och systemfunktioner i god tid, och sedan bygga upp eventuella nedsatta funktioner. För att hitta nedsatta systemfunktioner används funktionsanalyser: funktionsanalyser kan hitta tidiga obalanser i kroppens olika organsystem, och genom att hitta funktionsstörningar på ett tidigt stadium kan sjukdom i senare skede förebyggas. Exempel på funktionsanalyser är DNA-analys, hårmineralanalys och blodanalys. Sjukdomar kan förebyggas bland annat genom att hjälpa personer att äta bättre, få rekommenderade rätt kosttillskott, få rätt terapi, träna rätt och sova rätt med mera.
 • Fokus på långsiktig hälsa: Fokus på långsiktig och långvarig hälsa, att återställa kroppens normala och optimala funktioner för att uppnå ett tillstånd av optimal hälsa, ett positivt tillstånd av vitalitet och livsglädje.
 • Proaktiv medicin med aktiv patient: Möjliggöra att professionella kan praktisera en proaktiv, förebyggande och personorienterad medicin samtidigt som den stärker patienten att ta en aktiv roll i sin egen hälsa.

Praktik och behandling

Funktionsmedicinsk behandling innefattar personanpassade livsstils-, närings- och kostråd till individen, och inte till sjukdomen. En normal behandlingsplan betonar kost- och livsstilsförbättringar som grundläggande för ett bättre hälsotillstånd. Sedan kan man komplettera detta med skolmedicinska eller komplementära behandlingar. På detta sätt kan funktionsmedicin stödja det unika uttrycket av hälsa och vitalitet hos varje individ.

Modellen bygger på sju fysiologiska system som måste fungera var för sig och tillsammans för att man ska ha optimal hälsa:

 1. Mage-tarm.
 2. Struktur.
 3. Kommunikation.
 4. Transport.
 5. Elimination.
 6. Energiproduktion.
 7. Immunförsvar.

Tre viktiga funktionsmedicinska verktyg

Funktionsmedicin praktiseras främst genom en uppsättning verktyg som formaliserat både anamnes och kartläggning av symtom till de kategorier av grundläggande processer som orsakar sjukdom. Tre viktiga sådan verktyg och tillvägagångssätt är den funktionsmedicinska matrisen, tidslinjen och Go-To-It.

Den funktionsmedicinska matrisen

Den funktionsmedicinska matrisen är en tankekarta som hjälper klinikern att organisera information om patienten och skapa en prioritetsordning på interventioner:

Time-Line (tidslinjen)

När patienter berättar sin historia så sker det sällan i en bestämd tidsordning. Med detta verktyg kan klinikern fylla i händelser i kronologisk ordning under berättandets gång. Då framstår faktorer som startat och vidmakthållit dysfunktionen, alltsedan befruktningstiden fram till dags dato. Det ger ökad förståelse hos både patient och kliniker, och motiverar till förändring.

Go-To-It

Go-t–it är ett ramverk för att hjälpa klinikern att upptäcka grundläggande orsaker till patientens sjukdom/symtom.

 • Gather (samla information).
 • Organize (organisera informationen).
 • Tell (återberätta patientens historia med tillägg av de orsakssamband med symtom man har funnit) Order (lägg fram en behandlingsplan).
 • Order (organisera och prioritera).
 • Initiate (patienten sätter igång med rekommendationerna).
 • Track (följ upp hur det går och gör justeringar ifall det behövs).

Utöver dessa delar tas konventionella blodpaneler samt funktionella tester som undersöker funktionalitet och individens tillstånd på bredare sätt än inom konventionell medicin.

På basis av insamlad information så involverar behandlingen bl.a. en eller flera av följande; anpassade dieter, näringstillskott, stresshanteringstekniker, fysiska träningsprogram, sömnjustering, psykoterapi, läkemedel.

Historik

Den funktionsmedicinska modellen startades med insikter och synsätt hos en liten grupp inflytelserika tankeledare på 1980-talet. Dessa insåg vikten av en individuell approach till kroniska problems grundorsaker, vilket den framväxande forskningen inom nutrition, genetik och epigenetik visade på. Denna grupp pionjärer utvecklade sätt att använda traditionell medicin i kombination med modern medicin och ny kunskap i klinisk verksamhet. Detta genom att använda lågriskinterventioner som modifierade molekylära och cellulära system så att sjukdomens pådrivande faktorer normaliseras. Dessa funktionsmedicinska tankeledare kunde använda ny vetenskap på ett sätt som ofta gav dramatiska resultat hos patienter som inte kunnat få hjälp tidigare. En del av framgången var att återvända till de vetenskapliga principer som på ett nytt sätt såg enande/gemensamma faktorer på cellulär- och systemnivå vilka var grundorsak till hela organismens problem.

Allt eftersom andra intresserade sig för att lära mer om funktionsmedicinen så blev det nödvändigt att systematisera tillvägagångssättet så att det kunde läras ut till en större grupp kliniker med olika bakgrund. En av föregångarna inom området var och är dr Jeffrey S. Bland, USA. Han bidrog till skapandet av Institute of Functional Medicine (IFM) i USA  som idag även bedriver utbildning i Europa och Kina

IFM har nu växt ut till ett globalt synsätt och en rörelse där mer än 100 000 läkare och terapeuter från 73 länder fått utbildning i dess läkande principer.

För mer information:

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.