Du är nu vid innehållet

Tungmetaller

Gränsvärden för tungmetaller

Det finns gränsvärden för tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver i kosttillskott.

  • För bly gäller att högst 3 milligram per kilogram får förekomma i kosttillskott.
  • Kadmium får inte förekomma i högre halter än 1 milligram per kilogram med undantag av kosttillskott som helt eller till största delen består av torkade alger eller av produkter som framställs av alger. För sådana produkter är gränsvärdet 3 milligram per kilogram.
  • Gränsvärdet för kvicksilver i kosttillskott är 0,1 milligram per kilogram.

Alla gränsvärden ska tillämpas på kosttillskottet så som det säljs, exempelvis i tablettform.

Dessutom finns det från och med den 1 januari 2016 gränsvärden för arsenik i vissa typer av livsmedel (gäller framför allt produkter innehållande ris). Dessa värden för arsenik gäller dock inte råvaruingredienser. Vi distribuerar några produkter innehållande risprotein och rismjöl. Tillverkarna av dessa produkter följer därför de nationella lagstiftningarna i respektive land om en övre maxgräns för arsenik om 1 ppm.

Se även förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.